Reglement


Huishoudelijk reglement Linka vzw
Bestuursorganen Linka vzw


Raad van bestuur (RvB)


De raad van bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

2 bestuursleden


Bestuursleden moeten minstens 18 jaar zijn

Wanneer er plaatsen voor het bestuur vacant zijn zal navraag gedaan worden wie zich kandidaat stelt.

De raad van bestuur verkiest de nieuwe bestuursleden.


Algemene vergadering (AV)


De algemene vergadering bestaat uit de oprichters van de vzw, de raad van bestuur en de leden van het

voormalige Linka-bestuur. De algemene vergadering wordt aangevuld met alle feitelijke leden.


Jaarlijkse ledenvergadering


De raad van bestuur organiseert een jaarlijkse ledenvergadering en nodigt hiervoor alle feitelijke en

niet-feitelijke leden uit.Taken en verantwoordelijkheden raad van bestuur


Voorzitter


Vergaderingen raad van bestuur en algemene vergadering leiden.

Deelnemen aan, en/of bestuursleden aanduiden om vergaderingen bij te wonen waar de club voor is uitgenodigd.

Toezien op de werking van de raad van bestuur.

Het openingswoord doen bij speciale gelegenheden.

De prijsuitreiking doen bij kampioenschappen,koning-en prinsenschieting en clubkampioenschap linka vzw.

Vergaderingen van raad van bestuur en algemene vergadering organiseren.

Er op toezien dat de raad van bestuur voltallig blijft.

Er op toezien dat de opgelegde taken bij beschrijfschietingen van linka vzw goed worden uitgevoerd.

Er op toezien dat het huishoudelijk reglement nauwkeurig wordt toegepast.

Bij afwezigheid een vervanger aanduiden.

Wanneer er een stemming plaats vindt en er is gelijkheid aan stemmen neemt de voorzitter de eindbeslissing.

Contacten leggen en onderhouden die de club aanbelangen.


Secretaris


Jaarkalender samenstellen en kopies van beschrijfschietingen maken.

Nieuwsbrieven betreffende activiteiten waaraan linka vzw deelneemt maken en verdelen onder de leden.

Aan vergaderingen deelnemen die het secretariaat aanbelangen.

Prestaties van linka-leden noteren.

Evolutie van de schuttersjaren opvolgen,zowel financieel,aantal leden en beschrijfschietingen.

Toegestuurde formulieren in ontvangst nemen, indien nodig bespreken met voorzitter, invullen en terugsturen.

Formulieren van leden behandelen.

Inschrijvingen voor deelname aan kampioenschappen regelen en de leden verwittigen waar, wanneer en op welk uur ze moeten schieten.

Verslag van vergaderingen opmaken.

Archief aanleggen.


Penningmeester


Beheert de clubkas.

Mag kleine uitgaven uitbetalen met een maximum van €50 (bv.consumpties voor deelname aan kampioenschappen en aan personen die werkzaamheden uitvoeren voor linka vzw, aankoop van vogels en ander klein materiaal,enz…)

Grote uitgaven worden besproken in raad van bestuur.

Ontvangsten en uitgaven noteren en datum vermelden.

Bij elke vergadering raad van bestuur en algemene vergadering de ontvangsten en uitgaven tonen.

Toezicht houden op de budgetten.Taken en verantwoordelijkheden personen aangeduid door raad van bestuur.


Wipmeester


De raad van bestuur duidt een wipmeester aan. Er moet minstens 1 wipmeester aanwezig zijn op een beschrijfschieting. Indien dit niet mogelijk is moet de wipmeester zorgen voor vervanging.

Verantwoordelijk voor de schietstand.

Toezicht houden dat de schietstand goed en veilig wordt geplaatst en opgeborgen.

Bij defecten aan de schietstand zorgen voor materiaal en personeel (indien nodig)

Neemt de leiding op zich voor het wippersoneel bij een beschrijfschieting en verdeeld de taken:invullen wip, pijlen rapen, verloop schieting…


Jeugdvertegenwoordiger


De raad van bestuur duidt een vertegenwoordiger voor de jeugdspelers aan als afgevaardigde.

De jeugdschutters bijstand verlenen bij kampioenschappen.

Afgevaardigde van de jeugd zodat deze ook inspraak hebben op vergaderingen RvB, AV

Deze vertegenwoordiger moet minstens 18 jaar zijn.Lidgeld


Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur. Het zal verrekend worden naargelang de aanbetaling van de lidgelden aan

VBFLW en VLAS.Deelname wedstrijden


Beschrijfschieting


Ieder lid mag deelnemen onder de naam Linka, de reglementen van de vereniging die de schieting geeft moeten gerespecteerd worden.

Niet-leden die wensen deel te nemen onder de naam Linka, schieten onder dezelfde voorwaarden als leden van Linka.

Afgeschoten prijzen door linka worden verdeeld onder de leden die aan deze schieting deelnemen.

Reglement beschrijfschieting  linka vzw

Iedereen  die de deelnameprijs betaalt mag deelnemen aan de beschrijfschieting. Jeugdschutters  jonger dan 12 jaar mogen gratis mee schieten, zij schieten op 12 meter afstand. Zij krijgen een kleine prijs per afgeschoten vogel.

De afstand tussen de hoofdvogel en de schietlijn bedraagt max.17 meter.

De schutter mag de schietlijn niet overschrijden.

Het deelnamegeld wordt gespendeerd voor de prijzen die kunnen geschoten worden.

Niet afgeschoten vogels worden verloot.

De loting voor de schieting heeft ongeveer 5 min.voor aanvang plaats.

Wanneer de schieting vroegtijdig gedaan is zal de club nog enkele extra prijzen toevoegen of een 2de inleg vragen. De schieting start met de schutter die achter de persoon schiet die de laatste vogel geschoten heeft.

Bij onregelmatigheden(dicussie, dronkenschap...) zal de schutter zich aan de beslissing van de wipmeester moeten houden.

Men mag de boog niet hanteren zolang er zich iemand tussen de wip en de schietlijn bevindt.

Men mag de boog enkel aantrekken met de pijl naar de wip gericht.

Laatkomers mogen max.3 schoten inlopen, iedere ronde 1 schot achter de laatste vereniging. wanneer er meerdere laatkomers zijn moeten zij de volgorde van loting respecteren.

De koord moet met de vinger aangetrokken worden. Men mag geen hulpmiddelen gebruiken. Vingerlapje of handschoen zijn toegelaten.

Vizier met vergrootglas is verboden.

Voor steun aan de club zal tijdens de schieting een kleine tombola plaats vinden.

Wees sportief en beïnvloed de andere deelnemers niet.


Trainingsschieting bij linka vzw


Ieder lid mag deelnemen. Zij betalen een deelnameprijs waarvan een groot deel wordt benut voor prijzen die om de 2 maanden zullen uitgereikt worden. Niet leden mogen aan deze schietingen deelnemen, zij betalen de deelnameprijs die benut zal worden voor de onkosten, zij krijgen geen prijzen.


Prinsen- en koningsschieting linka vzw


Deze schieting zal jaarlijks plaatsvinden op de 2de vrijdag van januari.

Miniemen en kadetten schieten eerst. Wanneer de prins bekend is volgt de koningsschieting.

Ieder lid in de categorie miniemen en kadetten mag deelnemen aan de prinsenschieting. Zij schieten in 10 beurten naar en volle wip. alle vogels hebben de waarde van 1 punt. Wanneer in 1 schot meerdere vogels afgeschoten worden, tellen deze maar voor 1 punt. Men schiet naar vogels met blok nr.3. wie de meeste punten heeft is prins. Bij gelijke stand na 10 beurten wordt er gekampt over 3 ronden, daarna ronde per ronde. Kadetten schieten op normale afstand, miniemen schieten op 12 meter.

Juniores en volwassen leden schieten voor koning en koningin naar de hoofdvogel met blok nr.3 onder dezelfde voorwaarden als de prinsenschieting.

Los geschoten vogels of hoofdvogel worden vastgezet.


Clubkampioenschap


Deze schieting heeft plaats op de 2de vrijdag van september. Men schiet naar vogels met blok nr.2. 

Iedere schutter doet 20 schot.

Oefenen mag tot 5 min. voor aanvang.

Wanneer op 2 wippen wordt geschoten zal elke deelnemer 10 schot per wip doen.

Er wordt in 2 reeksen geschoten, jeugd (miniemen en kadetten) en juniores en volwassenen.

Miniemen en Kadetten:

Men schiet in volgorde per leeftijd; de jongste schutter schiet eerst.

Puntenwaarde: Alles 1 punt.

Invullen: 5 af 5 bij.


Juniores en volwassenen:

Er zal een loting plaatsvinden voor de volgorde van de schutters.

Puntenwaarde: hoge en zijvogels: 2 punten   vogels 1 punt

Invullen: Wanneer een wip vroegtijdig leeg is zal 1 vogel geplaatst worden op de laatst afgeschoten kleine vogel.

Prijzen:    worden bepaald naargelang de afgeschoten punten. Meerdere vogels in 1 schot tellen mee.

Clubkampioen: ieder schutter schiet naar opgelegde punten, wie het meeste overpunten heeft is clubkampioen.

Opgelegde punten

Opgelegde punten vorig jaar + afgeschoten punten vorig jaar gedeeld door 2

Nieuwkomers jeugd krijgen 2 opgelegde punten, juniores en volwassenen krijgen 4 opgelegde punten

Afwezigen jeugd krijgen 2 punten, juniores en volwassenen krijgen 4 punten.Kampioenschappen VBFLW


Ieder lid van Linka dat aangesloten is bij VBFLW kan deelnemen aan volgende kampioenschappen.


Sectorkampioenschap


Individueel


Ieder lid van linka vzw mag deelnemen mits in acht name van het reglement van VBFLW


Ploegen


Iedere club mag deelnemen met verschillende ploegen van 6 personen.

Samenstelling: ieder lid kan zich opgeven om te schieten in ploegverband(uitgezonderd miniemen mogen niet deelnemen) . zij zullen onderling een selectiewedstrijd moeten doen om te zien in welke ploeg zij geplaatst worden.


Provinciaal kampioenschap


Alle jeugdschutters mogen deelnemen aan het jeugdkampioenschap.

Geselecteerden van het sectorkampioenschap mogen eveneens deelnemen( jeugd mag enkel deelnemen in een ploeg waar zij in geselecteerd zijn).


Nationaal kampioenschap


Er is een afzonderlijk jeugdkampioenschap waar elke jeugdschutter mag aan deelnemen.

Geselecteerden van het sectorkampioenschap mogen eveneens deelnemen( jeugd mag enkel deelnemen in een ploeg waar zij in geselecteerd zijn)


Europees kampioenschap


Individueel mag iedereen aangesloten bij VBFLW deelnemen mits betaling van deelnameprijs. Voor ploegen zal er een selectie per sector zijn.


Federale schietingen


Ieder lid aangesloten bij VBFLW mag deelnemen. Beschrijving van deze schieting vindt men in het boekje “de liggende wipschutter”Gedragscode


Niet in dronken toestand of onder invloed van drugs schieten

Bij discussie zich neerleggen bij beslissing van wipmeester( scheidsrechter)

De boog niet hanteren wanneer er  zich iemand  tussen wip en schietlijn bevind.

De boog enkel aantrekken richting wip.

Wees sportief en beïnvloed mede deelnemers niet.

Voor deelname aan kampioenschappen linka T-shirt dragen.

Tijdens trainingen aandachtig zijn en zich enkel met het boogschieten bezig houden.

Rekening houdend met de ondertekening van de Panathlon verklaring wordt streng opgetreden tegen discriminatie, pestgedrag, sexuele intimidatie en onsportief gedrag.Lidmaatschap van linka vzw


Voorwaarden


Het kandidaat lid doet aanvraag bij RvB. Deze zal beslissen voor goedkeuring. Wanneer de toestemming gegeven is betaald het nieuwe lid lidgeld en kan hij/zij deelnemen aan de kampioenschappen en ook genieten van de voordelen  van de club.


Een Linka lid dat enkel aangesloten is bij de vriendenkring is alleen lid bij Vlas en kan enkel deelnemen aan de activieiten van de vriendenkring en de trainingsschietingen.


Verzekering


Linka vzw heeft een gezamenlijke verzekering via VBFLW die dit verrekend in het lidgeld. De club is verzekerd tegen over derden. Ieder lid heeft een persoonlijke verzekering.


Verzekering voor passanten


De club is verzekerd voor alle activiteiten die worden georganiseerd voor het promoten van het boogschieten op liggende wip. Deze activiteiten dienen vooraf gemeld te worden aan het secretariaat van VBFLW.


Vergoedingen


Alles gebeurt op vrijwillige basis. Er zal enkel een kleine vergoeding gegeven worden voor verplaatsingskosten. Deze vergoedingen worden berekend volgens de deelname aan wedstrijden.

Het bestuur beslist jaarlijks hoeveel er uitgekeerd wordt.

Voor deelname aan kampioenschappen krijgt ieder deelnemend lid een consumptie van de club.

Deelnemers aan vergaderingen krijgen 2 consumpties per vergadering.

Tijdens koning-, prinsenschieting en clubkampioenschap krijgt ieder lid 2 consumpties.

Al de schietingen ondergebracht in hoofdstuk “deelname wedstrijden” mogen genoteerd worden voor verplaatsingskosten.Privacy verklaring


Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW verstrekt. Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres


WAAROM Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst betreffende training, tornooi, representaties, ..


HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan VLAS en VBFLW of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.(verzekering)


Privacyverklaring


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, behalve wanneer u gebruik maakt van het contact formulier.

Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW heeft Google geen toestemming gegeven om via www.boogschieten.one verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar liggendewip.linka@gmail.com.

Liggende wip nieuwe krachten Linka  VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Design by Linka